december 08 - 2022

VVPR bis en de nieuwe vennootschapswetgeving

Op 1 juli 2013 heeft de wetgever het zogenaamde VVPRbis-regime in het leven geroepen. Niet voor de fiscale éénvoud, maar wel een zoveelste uitzonderingsmaatregel om KMO vennootschappen de kans te geven om winsten uit te keren aan een gunstiger belastingregime. Zo kan men sinds de zomer van 2013 nieuwe aandelen uitgeven die recht geven op een verlaagd tarief van 15% roerende voorheffing in plaats van het huidige ‘standaardtarief’ van 30%.

Om hiervan te kunnen genieten moet uiteraard voldaan worden aan een aantal voorwaarden.

Over welke dividenden gaat het precies?

Het gaat enkel om dividenden die gekoppeld zijn aan de uitgifte van nieuwe aandelen, op naam, en dit vanaf 1 juli 2013, die – mits enkele uitzonderingen – in het bezit moeten blijven van de oorspronkelijke inschrijver.

Bovendien moeten deze aandelen gecreëerd zijn door een inbreng in geld en op het ogenblik van de dividenduitkering volstort zijn.

Indien aan bovenstaande criteria is voldaan kan de aandeelhouder genieten van het gunstregime:

 • Door dividenden uit te keren aan 20% roerende voorheffing voor winsten van het tweede boekjaar, en dit na het boekjaar van de inbreng.
 • Door dividenden uit te keren aan 15% roerende voorheffing voor winsten vanaf het derde boekjaar of volgende na dat van de inbreng.

De initiële wetgeving vereiste dat het kapitaal van desbetreffende vennootschap minstens 18.550 euro bedroeg. Hieruit volgend waren vennootschappen die niet onderhevig waren aan een minimum kapitaalvereiste (VOF, CommV) per definitie uitgesloten. Anderzijds kwamen deze vennootschappen toch opnieuw in aanmerking indien er vrijwillig voor gekozen werd om alsnog het minimum vereiste kapitaal van 18.550 euro te volstorten.

Het nieuwe vennootschapsrecht

Op 1 mei 2019 is dan het nieuw wetboek voor vennootschappen en verenigingen in werking getreden. Het spreekt voor zich dat dit uiteraard zijn gevolgen heeft. Zo werd, behalve voor de vennootschapsvorm NV, het begrip ‘kapitaal’ afgeschaft. Op die manier verdween ook de vereiste van het minimumkapitaal. De volstortingsplicht blijft evenwel in de wet behouden. Om te oordelen of een dividenduitkering in aanmerking komt, hoeft u dus alleen maar te kijken naar de voorwaarden die op vandaag in het (nieuwe) artikel 269, §2 WIB92 opgenomen zijn.

Het overzicht kwijt? We plaatsen voor u alles op een rijtje:

Heeft u een BV opgericht na 1 mei 2019?

 • Dan is uw vennootschap onmiddellijk onderhevig aan het nieuwe vennootschapsrecht.
 • Dan heeft u geen minimum kapitaalsvereiste meer van 18.550 euro, aangezien volgens de nieuwe wet eender welk kapitaal wordt aanzien als volstort.
 • Dan komen de aandelen van uw vennootschap in aanmerking voor VVPRbis.


Heeft u een BV opgericht tussen 1 juli 2013 en 1 mei 2019, kapitaal niet volstort?

 • Bij de oprichting van uw vennootschap in die periode werd nog steeds melding gemaakt van een oprichtingskapitaal van minimum 18.550 euro..
 • In het nieuwe vennootschapsrecht werd de kapitaalsvereiste bij oprichting dan wel afgeschaft, de volstortingsplicht niet!
 • Om in aanmerking te komen voor het gunstregime zal er eerst een volstorting moeten gebeuren van de oorspronkelijk onderschreven sommen, in casu 18.550 euro.


Heeft u een commanditaire vennootschap of VOF opgericht na 1 juli 2013, maar geen kapitaal gestort van 18.550 euro?

 • In eerste instantie komt de vennootschap niet in aanmerking aangezien conform de geldende regels voor 1 mei 2019 niet werd voldaan aan het minimumkapitaal van 18.550 euro.
 • Indien de vennootschap ervoor kiest om nieuwe bijkomende aandelen uit te geven na 1 mei 2019 door toedoen van een kapitaalsverhoging in geld, dan komen deze wel in aanmerking voor het gunstregime, op voorwaarde dat het voorziene minimumkapitaal (ongeacht het bedrag) is volstort.
 • Bijgevolg zal een dividenduitkering slechts pro rata in aanmerking genomen worden.


Ruling commissie versus wetgever.

De afgelopen maanden was er heel wat onduidelijkheid. Zoals hierboven beschreven vereist de nieuwe wetgeving niet langer een minimum kapitaal, maar wel nog steeds een volstortingsplicht. Stel dat u na 1 juli 2013 een BVBA heeft opgericht waarvan u 1/3e van het kapitaal hebt volstort. (in casu 6.200 euro van de 18.550 euro). Op basis van de interpretatie van het nieuwe vennootschapsrecht kon men de redenering maken dat het zou volstaan om niet het kapitaal te verhogen (om zo tot volstorting te komen), maar net het kapitaal te verlagen of een clausule van vrijstelling tot volstortingsplicht te laten opnemen in de nieuwe statuten bij omvorming van BVBA naar BV. Op die manier bracht u het voorziene kapitaal in evenredigheid met de volstorting… of dat dacht u toch?

De regering dacht hier anders over. Het amendement stelde initieel dat het niet de bedoeling van de wetgever geweest kan zijn dat op die manier aan de volstorting van het kapitaal ontkomen kan worden. Daarom wordt in de wettekst verduidelijkt dat “bij uitgifte van de aandelen onderschreven sommen” volstort moeten worden. Aldus zou het voordeel verloren gaan wanneer het onderschreven kapitaal wordt verminderd om zo de volstorting te vermijden.

Voor vennootschappen die tussen 1/5/2019 en 15/12/2021 beslist hebben tot een vrijstelling van volstorting van de onderschreven aandelen, wordt in een uitzondering voorzien: als zij voor 31/12/2022 hun kapitaal opnieuw verhogen tot het initieel onderschreven bedrag, kan het voordeel blijvend worden genoten. Hiervoor zullen zijn evenwel opnieuw naar de notaris moeten gaan.

Disclaimer

De vermelde informatie op deze pagina mag geenszins worden beschouwd als beleggingsadvies of een aanbeveling met betrekking tot de aankoop of verkoop van een belegging of een belang daarin. De informatie mag ook niet worden beschouwd als fiscaal of juridisch advies. Alle informatie kan worden gewijzigd of bijgewerkt zonder kennisgeving. Aan beleggen zijn risico's verbonden, onder andere het risico op kapitaalverlies. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De inhoud is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en mag op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd en/of verspreid. Op deze disclaimer is het Belgisch recht van toepassing.

Redactie: Mathias Mortier - Bestuurder BV Connect

Ook binnen uw interesses

alle nieuwsberichten

Deze site gebruikt cookies om uw surfervaring te verbeteren.

Voorkeuren