december 07 - 2022

Successieplanning: gegeven is (niet) gegeven!


Vergeet je huwelijkspartner niet.

Bij vermogensplanning ligt de focus op de opbouw en bescherming van uw vermogen. Wie bescherming van familiaal vermogen zegt, zegt successieplanning. En meer bepaald het schenken van vermogen bij leven aan de kinderen. Maar vergeet ook de huwelijkspartner niet!

Alleen zijn er niet bijster veel mogelijkheden om een vermogen te laten toekomen aan de huwelijkspartner zonder dat hierop erfbelasting moet betaald worden. Benut dan ook de mogelijkheden die je wel geboden worden!

Eén daarvan is die van schenking tussen echtgenoten. Een techniek van successieplanning die terecht aan belangstelling wint. De uitvoering ervan is laagdrempelig, éénvoudig toepasbaar en bijgevolg zeer efficiënt. Anders dan bij andere instrumenten (huwelijkscontract, testament, …) kan het bovendien zorgen voor een substantiële daling van de erfbelasting. Alleen maar voordelen dus, al is het wel belangrijk dat u nauwgezet de opgelegde spelregels volgt.

Enkel voor eigen vermogen.

Echtgenoten kunnen elkaar alleen maar goederen schenken die tot hun eigen vermogen behoren. Bent u gehuwd onder scheiding van goederen, dan zijn er in principe alleen maar eigen goederen, ongeacht of deze verkregen of opgebouwd werden vóór of tijdens het huwelijk. Bent u gehuwd zonder huwelijkscontract of onder het stelsel scheiding van goederen met gemeenschap van aanwinsten, dan bestaat uw eigen vermogen enkel uit de goederen die u al had voor uw huwelijk of wat u tijdens uw huwelijk krijgt via erfenis of schenking. Belangrijk aandachtspunt is dat u de oorsprong van het eigen vermogen steeds moet kunnen bewijzen. Echtgenoten kunnen elkaar geen goederen schenken die behoren tot de huwelijksgemeenschap.

Gegeven is niét gegeven.

Aan de basis is een schenking is in principe onherroepelijk. Om te kunnen spreken over een rechtsgeldige schenking moet er sprake zijn van een intentie van vrijgevigheid (schenker) en aanvaarding (begiftigde). Gegeven is gegeven. Toch is er één uitzondering op deze regel, namelijk als er geschonken wordt tussen echtgenoten. Mits opmaak van de juiste documenten zijn deze wel herroepbaar. Overeenkomstig artikel 1096 van het Burgerlijk Wetboek kan dergelijke schenking aan de begiftigde, geheel of gedeeltelijk, te allen tijde en zonder enige motivering (‘ad nutum’), door de schenker worden herroepen.

In de documenten die hiervoor worden opgemaakt verklaart de begiftigde dan ook de hoogte te zijn van de bepalingen van dit artikel en de gevolgen ervan. De herroeping die een retroactief effect heeft tot op de dag van deze schenking, zal niet alleen slaan op de geschonken goederen doch tevens op al wat hiervoor door belegging, wederbelegging, verkoop, inbreng, wettelijke of contractuele zaakvervanging of op enige andere wijze op enig ogenblik in de plaats is gekomen.

Het recht op herroeping is persoonlijk

Het recht om de schenking aan de huwelijkspartner te herroepen, is een strikt persoonlijk recht. Zo kunnen bijv. de schuldeisers van een echtgenoot-schenker deze er niet toe dwingen de schenking te herroepen. Ook de erfgenamen van de echtgenoot-schenker kunnen de herroeping niet vragen. Het recht om de schenking te herroepen eindigt bij de dood van de schenker. Dan pas wordt de schenking aan de echtgenoot definitief.

Wat bij een vooroverlijden van de begiftigde

Bij de overdracht van een vermogen bij leven houdt u best rekening met het risico dat de begiftigde (ontvanger) komt te overlijden voor de schenker. Bij het opmaken van de schenkingsdocumenten kan ook hier rekening mee worden gehouden. Zo kan u een ontbindende voorwaarde van vooroverlijden voorzien in uw schenkingsdocumenten. Gelden die terugkeren naar de schenker op basis van een vooroverlijden van de begiftigde zijn bovendien vrij en onbelast.

Impact op de latere erfbelasting

Een schenking tussen echtgenoten, voor wat betreft roerende goederen, kan zowel via een notariële schenking, dan wel via een onderhandse bankgift. Indien u ervoor kiest om te werken met een bankgift is het wel zo dat deze pas definitief vrijstelling verwerft van erfbelasting na 3 jaar. Wilt u dit risico niet lopen, dan kan ervoor gekozen worden om te werken met een Belgische notaris. U betaalt op die manier meteen de schenkingsrechten en die vallen best mee. In Vlaanderen betaalt u in rechte lijn (waar ook gehuwden onder vallen) 3% op het geschonken bedrag, ongeachte de grootte van dit bedrag. Tot slot kan u er ook voor kiezen om een eerder uitgevoerde bankgift (onderhands) om te zetten in een schenking door deze spontaan aan te bieden ter registratie. Dit noemt men in de volksmond een sterfbedschenking.

Tot slot

Erfbelasting is misschien wel de zuiverste vorm van vermogensbelasting in ons land. U betaalt erfbelasting op de grootte van de erfenis, en dit wordt duurder naarmate dat het bedrag hoger wordt. In het slechtste geval betaalt u tot 27% successierechten, ook tussen man en vrouw. Bovenstaande planningstechniek is dan ook zeer dankbaar om hierop in te spelen. Bovendien zorgt de herroepbaarheid van de schenking ervoor dat de risico’s die hieraan verbonden zijn beperkt zijn. Het ideale scenario in termen van successieplanning? Leven als een koning… sterven als een kluizenaar.

Heeft u hieromtrent nog vragen of wenst u meer informatie?

Twijfel dan zeker niet om contact op te nemen met ons!


Disclaimer

De vermelde informatie op deze pagina mag geenszins worden beschouwd als beleggingsadvies of een aanbeveling met betrekking tot de aankoop of verkoop van een belegging of een belang daarin. De informatie mag ook niet worden beschouwd als fiscaal of juridisch advies. Alle informatie kan worden gewijzigd of bijgewerkt zonder kennisgeving. Aan beleggen zijn risico's verbonden, onder andere het risico op kapitaalverlies. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De inhoud is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en mag op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd en/of verspreid. Op deze disclaimer is het Belgisch recht van toepassing.

Redactie: Mathias Mortier - Bestuurder BV Connect

Ook binnen uw interesses

alle nieuwsberichten

Nieuws uit de markt - balans eerste kwartaal 2024

april 23 - 2024

Lees nieuwsbericht

CONNECT 2475

Wat is er gebeurd op de financiële markten?

april 12 - 2024

Deze site gebruikt cookies om uw surfervaring te verbeteren.

Voorkeuren