april 21 - 2023

Geld lenen of schenken aan uw kind?

Overweegt u om uw kind financieel te steunen bij de aankoop van een grond of bouw/verbouwing van de woning? U vindt hierbij hoe u dit het best aanpakt!

Oma en opa aangepast

Optie 1 : u leent geld aan uw kind

U kunt ervoor kiezen om uw zoon of dochter te helpen door hen een geldsom te lenen, aan bijvoorbeeld 0% rente. Dit noemt men een zogenaamde renteloze lening. Het is evenwel aangewezen om hiervoor een schriftelijk document op te maken. Dit kan aan de hand van hetzij een schuldbekentenis die wordt geschreven en ondertekend door uw kind hetzij door het opstellen van een onderhandse leningsovereenkomst. In deze laatste verbinden de twee partijen zich tegenover elkaar: de ene om geld uit te lenen, de andere om het geld terug te betalen. Bovendien vermijdt u op die manier mogelijke misverstanden in de toekomst tussen uzelf (als uitlener) en uw kind (ontlener) of andere erfgenamen en de fiscus.

De inhoud van de leningsovereenkomst omvat best volgende modaliteiten:

  • De terugbetalingsvoorwaarden (maandelijks, jaarlijks, eenmalig)
  • De waarborgen (indien notarieel)
  • De eventuele datum van terugbetaling.

Er wordt vaak door ouders gekozen voor een lening van onbepaalde duur. Zo kan uw kind zelf beslissen wanneer het geleende bedrag wordt afgelost.

Indien u beslist om toch een rente aan te rekenen aan uw kind, dient u er wel rekening mee te houden dat u een roerende voorheffing van 30% verschuldigd bent. Deze rente wordt namelijk aanzien als een roerend inkomen, want lenen is niet schenken.

U kunt er ook voor kiezen om het ontleende bedrag (op termijn) te schenken aan uw kind. De lening wordt dan omgezet in een onrechtstreekse schenking en de schuld van de lening wordt bijgevolg kwijtgescholden. Dit gebeurt best per aangetekende brief.

Indien u binnen de 3 jaar komt te overlijden, is uw kind wel nog erfbelasting verschuldigd op dit bedrag. Deze termijn van 3 jaar begint pas te lopen op de datum dat u per aangetekende brief het saldo van de lening heeft kwijtgescholden en dus niet op het ogenblik dat de lening werd afgesloten.

Optie 2 : u schenkt geld aan uw kind

De bankgift is de meest klassieke manier om geld over te dragen naar een volgende generatie. Dit noemt men een onrechtstreekse schenking.

U doet er best aan om in dergelijk geval de volgende documenten op te maken: een intentiebrief, de rekeninguittreksels met bankoverschrijving en tot slot de ‘pacte adjoint’ getekend door zowel de schenker als de begiftigde. Deze documenten moeten uiteraard volgens de geijkte procedure worden opgemaakt, getekend en bewaard.

U hebt voor roerende goederen bovendien de keuze om al dan niet schenkbelasting te betalen. Eens de eventuele schenkbelasting betaald is, is de kous fiscaal af. Wenst u daarentegen kosteloos te schenken, dan moet u nog minstens 3 jaar blijven leven om vermijden dat er alsnog (hogere) erfbelasting betaald moet worden.

U kunt de schenking van geld zo organiseren dat u inkomsten en/of controle over de geschonken goederen kunt behouden. Dit doet u door te schenken aan uw kinderen onder bepaalde modaliteiten, voorwaarden en/of lasten. De opmaak van de schenkingsvoorwaarden kan volledig gebeuren in lijn met uw doelstellingen en wensen:

  • Last tot verschaffen van bijstand en levensonderhoud: Hiermee wordt de begiftigde verplicht om hulp en bijstand te verlenen (wanneer je zelf financieel tekort zou komen).
  • Last tot betaling van een rente: Je kan overwegen om de begiftigde goederen te schenken onder de last om je een periodieke rente te betalen (eventueel beperkt in tijd). Op die manier verkrijg je een vast inkomen.
  • Vervreemdingsverbod: Je kan voorzien dat, zolang je in leven bent, hetgeen geschonken werd niet verkocht mag worden zonder uw voorafgaande toestemming. Dit mag niet onbeperkt zijn in tijd.
  • Uitsluitingsclausule: Je kan ook voorzien dat de begiftigde het geschonken goed niet mag inbrengen in een huwgemeenschap of onverdeeldheid, noch betrekken in een verrekenbeding, beding van aanwas, etc.
  • Beding van terugkeer: Indien de begiftigde vóór jou zou komen te overlijden, kan je voorzien dat het goed fiscaal voordelig naar je terug kan komen.
  • Zaakvervanging: Overweeg of alle voorwaarden ook van toepassing moeten zijn op de goederen die in de plaats komen van de geschonken goederen.

Opgelet: sommige voorwaarden en modaliteiten kunnen niet gekoppeld worden aan een bankgift.

Indien u bijvoorbeeld wenst te schenken met voorbehoud van vruchtgebruik of een restschenking wenst te voorzien, dan is een notariële akte vereist. Bij een notariële schenking is, in Vlaanderen, wel een schenkbelasting van 3% verschuldigd, maar speelt de termijn van 3 jaar niet.

Conclusie

Ongeacht of u beslist om een geldsom te lenen of te schenken aan uw kind(eren), in beide gevallen is het raadzaam om de correcte juridische documenten op te maken en de voorwaarden duidelijk te formuleren. Hebt u hier vragen over of wenst u hierin verder begeleid te worden, twijfel dan zeker niet om vrijblijvend contact op te nemen met ons om te weten te komen wat we precies voor u kunnen doen.

Disclaimer

Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mag geenszins gezien worden als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies.
Het vormt geen contractueel element, noch een voorstel of stimulans om te investeren. De gegevens in dit artikel zijn niet contractueel noch gecertificeerd door een auditor. Connect BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze pagina, noch voor beslissingen die eventueel op basis van deze informatie genomen worden. De informatie op deze internetpagina mag niet gedupliceerd noch verspreid worden zonder voorafgaandelijke toestemming van Connect BV.

Redactie : Charlotte Van Den Branden & Mortier Mathias (Bestuurders Connect BV)

Ook binnen uw interesses

alle nieuwsberichten

Nieuws uit de markt - balans eerste kwartaal 2024

april 23 - 2024

Lees nieuwsbericht

CONNECT 2475

Wat is er gebeurd op de financiële markten?

april 12 - 2024

Deze site gebruikt cookies om uw surfervaring te verbeteren.

Voorkeuren