Uw kleinkinderen betrekken in uw successieplanning?

Dat kan! 

Hoeveel mag u of kunt u schenken aan uw kleinkinderen?
Indien u een planning overweegt naar uw kleinkinderen, of dit nu bij leven of na overlijden is, mag u nooit het erfdeel van uw kinderen uit het oog verliezen. Uw kinderen zijn reservataire erfgenamen en hebben samen een minimumerfdeel van één tweede. Bij overlijden van de eerst stervende partner, in blote eigendom en bij het overlijden van de langstlevende partner in volle eigendom.  Als uw kinderen niet krijgen waar ze recht op hebben, kunnen zij inkorting vragen. Het staat u als grootouder echter vrij het gehele beschikbare deel rechtstreeks aan de kleinkinderen te geven ongeacht op welk moment.

Een generatiesprong tijdens uw leven.
U kunt een schenking doen van gelden en/of effecten aan de hand van een bankgift ( via een gewone bankoverschrijving ) of bij een notaris. Indien u een bankgift overweegt, weet dan dat dit tot een bedrag van € 12.500 steeds belastingvrij kan, zelfs al komt u binnen de 3 jaar na de schenking te overlijden. Overlijdt u binnen de 3 jaar na de schenking, dan zal de schenking alsnog belast worden in de erfbelasting. Wie als kleinkind evenwel niet méér erft dan € 12.500, krijgt een korting die even groot is als de erfbelasting zelf en is uiteindelijk niets verschuldigd. 

Uw kinderen hebben een ongelijk aantal kinderen.
U wenst als grootouder meestal aan elk kleinkind een gelijke som te schenken. Als u meerdere kinderen hebt en deze hebben niet elk evenveel kinderen, dan ontstaat er een verschil op het niveau van uw kinderen.
Via de techniek van de ‘inbreng ten behoeve van een derde’, is het echter mogelijk om een generatiesprong te organiseren zonder de gelijkheid tussen de kinderen aan te tasten. In geval van een schenking aan uw kleinkind, kan uw kind de last op zich nemen om inbreng te doen in uw nalatenschap. Deze regeling laat toe dat uw kind zich ertoe verbindt om de schenking gedaan aan uw kleinkind aan te rekenen op zijn eigen aandeel. Op die manier zal de schenking in mindering komen van het deel van uw kind en kan het kleinkind de schenking zonder meer behouden. Bovendien kunt u als grootouder aan elk kleinkind hetzelfde geven en zal elke tak op het einde van de rit hetzelfde krijgen. Dit alles kan vastgelegd worden in een erfovereenkomst (zie verder meer).

Sluiten van een erfovereenkomst.
In een erfovereenkomst kunnen er afspraken gemaakt worden over uw latere erfenis. Dit is mogelijk sinds de hervorming van het erfrecht in 2018. Het sluiten van een erfovereenkomst kan zinvol zijn in een situatie met een ongelijk aantal kleinkinderen(zie boven). Via de erfovereenkomst kunnen de kinderen ermee instemmen om schenkingen aan de kleinkinderen aan te rekenen op hun erfdeel. Zo wordt de ongelijkheid bij de verdeling van uw nalatenschap rechtgezet en bent u er zeker van dat elke familietak uiteindelijk gelijk behandeld wordt. 

Een generatiesprong maken na uw overlijden, via testament of levensverzekering.
U kunt een deel van uw nalatenschap rechtstreeks aan uw kleinkinderen toekennen via een testament of via de begunstigingsclausule van een levensverzekering. Uw kleinkinderen zullen hierop erfbelastingen dienen te betalen. Indien u in uw testament of via de begunstigingsclausule bepaalt dat er € 12.500 dient toe te komen aan elk kleinkind, dan zullen in geen geval erfbelasting verschuldigd zijn. Kleinkinderen zijn onderworpen aan dezelfde tarieven als uw eigen kinderen. Deze tarieven zijn progressief en worden per erfgenaam toegepast. Concreet betekent dit: hoe meer men erft, hoe meer men betaalt en hoe meer begunstigden (kinderen/kleinkinderen) er zijn, hoe meer personen van de laagste tarieven kunnen genieten. 

Wat als u zelf niets onderneemt?
Ook als u niet geregeld heeft, bijvoorbeeld bij een onverwacht overlijden, bestaan er mogelijkheden om uw vermogen bij de kleinkinderen te laten toekomen. Dit zal echter afhankelijk zijn van de wil van hun ouder.

Eerste optie: Verwerping van de nalatenschap ten voordele van de kleinkinderen.

Komt u te overlijden, dan kunnen uw kinderen de erfenis verwerpen in het voordeel van hun kinderen, uw kleinkinderen. Een nadeel aan deze techniek is dat het een 'alles of niets'-verhaal is. Een erfenis gedeeltelijk verwerpen, is niet mogelijk. In de praktijk wordt een volledige verwerping vaak als te drastisch ervaren, daarom heerst er dan ook vaak enige terughoudendheid om deze techniek toe te passen. Tot slot levert de verwerping geen belastingvoordeel op: de kleinkinderen moeten evenveel belasting betalen als hun ouder zou betaald hebben moest deze de erfenis niet hebben verworpen. Wel komt het vermogen rechtstreeks bij de kleinkinderen terecht, zodat een overgang met dubbele taxatie vermeden wordt.

Tweede optie: De doorgeefschenking of de flexibele erfenissprong.

Sinds de hervorming van het erfrecht in 2018, is het mogelijk om als ouder bepaalde goederen uit de nalatenschap door te schenken aan de kinderen en dit op een fiscaalvriendelijke manier. In Vlaanderen kunnen erfenissen een jaar lang kosteloos doorgegeven worden aan erfgenamen in rechte lijn. Uw erfenis komt in dit geval toe aan uw kinderen, waarop zij erfbelasting verschuldigd zullen zijn. Vervolgens kunnen zij binnen het jaar het geërfde vermogen onder bepaalde voorwaarden belastingvrij doorschenken aan uw kleinkinderen. Als ouder kunnen zij zelf kiezen welke goederen zij willen doorschenken, dit in tegenstelling tot de eerste optie van de verwerping waar deze keuzemogelijkheid niet bestaat.

 

 

Hebt u een specifieke vraag over uw situatie, twijfel niet om contact op te nemen met ons!

 

Door: Mathias Mortier & Charlotte Van Den Branden - Connect BV

 

 

 

 

 

 

Disclaimer: dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mag geenszins gezien worden als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies.
Het vormt geen contractueel element, noch een voorstel of stimulans om te investeren. De gegevens in dit artikel zijn niet contractueel noch gecertificeerd door een auditor.
Connect BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze pagina, noch voor beslissingen die eventueel op basis van deze informatie genomen worden.
De informatie op deze internetpagina mag niet gedupliceerd noch verspreid worden zonder voorafgaandelijke toestemming van Connect BV.

Related Articles